TOBB Mevzuat Bülteni - 14.09.2022

- Mevzuat: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


Özet: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18.maddesi değiştirilmiştir. Maddeye göre; “MADDE 18- Bu Yönetmeliğin; a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde, b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.”

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914.pdf

- Mevzuat: Elektronik Mühre İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özet: Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik mührün hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik; elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine yönelik süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914.pdf

- Mevzuat: Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)

Özet: 6030 sayılı Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 3 üncü, 9/A, 19 uncu, 22 inci, 23 üncü, 26 ıncı, 29 uncu, EK-1 inci, geçici 22 nci maddelerinde değişikler yapılmış ve Karar’a 9/B maddesi eklenmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914.pdf

- Mevzuat: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Bu tebliğ ile birlikte 3 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 nci, 19 uncu, 21 inci, 23 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 35 inci, 37 nci, 38 inci, 40 ıncı, 45 inci, 46 ncı, 47 nci, 49 uncu, 51 inci, EK-1 ve EK-4 üncü maddelerde değişiklikler yapılmış EK-2/A ve EK-2/B yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914.pdf

Duyuru Tarihi : 20.09.2022 16:31:32

Facebook'ta Paylaş Tweetle