İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sayın Üyemiz;


30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dair bilgiler;

v  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 1 inci, 3 ücü, 4 üncü, 13 üncü, 36 ncı, 87 nci, 88 inci, 97/a, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 114 üncü, 115 inci, 118 inci, 124 üncü, 126 ncı, 127 nci, 128/a, 129 uncu, 130 uncu, 134 üncü, 135 inci, 142/a, 242 nci, 244 üncü maddelerinde değişiklik yapılmış; 2004 sayılı Kanun’un 25 inci, 25/a, 25/b, 133 üncü ve 341 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve Kanun’a Geçici Madde 18 eklenmiştir.

v  3/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.

v  2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifeye eklemeler yapılmıştır.

Buna göre,

·         İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilmiştir.

·         Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan kesin olarak reddine karar verilmesi halinde alacaklının istemi üzerine, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecektir.

·         İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecektir.

·         Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilecektir.

·         Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacaktır.

·         Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilecektir.

·         Bir taşınır malla ilgili üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak ancak takibin devamına karar verilirse mal muhafaza altına alınabilecektir.

·         Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren 1 yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecektir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabi olacaktır.Bir  yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacaktır. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu olacaktır.

·         Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunlu olacaktır.

·         Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacaktır.

·         Satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene 15 günlük süre verilecek ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacaktır.

·         Borçlunun borcunu düzenli taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kağıt, damga vergisinden istisna olacaktır.

·         Borçlu, talep etmesi halinde haczedilen malın rızaen satışını yaptırmaya yetkili olacaktır. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecektir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecektir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecektir.

·         Rızai satışta bedel, malın muhammen bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamayacaktır.

·         Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal icra mahkemesine gönderecektir. Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecektir. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilecektir.

·         Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacaktır.

·         Açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olacaktır.

·         Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacaktır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecektir.

·         Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacaktır. Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacaktır. Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılacaktır.

·         Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacaktır. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

·         Cebri icra satışlarında birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si üzerinden başlatılacaktı. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

·         Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini nakit ödemek zorunda olacaktır. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı adına tescil edilmeyecektir.

·         Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecektir. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

·         Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını gider avansından karşılamak üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecektir.

·         İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi tarafından tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecektir. İhtara rağmen belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili hüküm kıyasen uygulanacak ve depo edilen bedel ihalenin sonucuna göre hak sahibine ödenecektir. 

·         İhalenin feshi davasını açabileceklere "tapu sicilindeki ilgililer" ile "resmi sicillerdeki ilgililer" eklenmiştir. Sınırlı ayni hak sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınmıştır.

·         Satış isteyen alacaklı, borçlu veya resmi sicilde kayıtlı ilgililerle sınırlı ayni hak sahiplerinin dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde 5'i oranında teminat göstermesi şartı aranacaktır.

·         Açık artırmada en yüksek teklif verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminat, takip borcu ve satış masrafları için dosyaya gelir kaydedilecektir.

·         "Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki “Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir’” şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirilmiştir.

·         Abonelik sözleşmelerinde haciz talebi 2 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.  Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşecektir. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmayacaktır.


Duyuru Tarihi : 03.12.2021 10:59:05

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Türkiye - Kırgızistan İş Forumu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile - 17.01.2022

Hindistan'a Haşhaş İhracatı Hk

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının online sistem üzerinden yürütülmekte olduğu - 17.01.2022

AB-Afrika İş Forumu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret Odaları Birliği - 17.01.2022

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB tarafından 2021 yılında "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi" başlatılmış olup - 17.01.2022

Peşin Bakliyat Satışları - TMO

Kuruluşumuz stoklarında bulunan 5 bin ton kabuklu kırmızı mercimek (dökme) ile 500 ton - 13.01.2022