TMO Hububat ve Bakliyat Satışı

Sayın Üyemiz;

 
Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 01.06.2021 tarih ve "Hububat ve Bakliyat Satışı" konulu yazısı;
 
Stoklarımızda bulunan ve ekli listede yer alan mısır, çeltik ve pirinç (Ek-1) aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.
 
TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.
 
ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.
 
Buna göre;
 
A- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
 
*Besici ve yetiştiricilere,
 
Ek-2'de belirtilen fiyatla satışa verilecektir.
 
Satışa açılan stoklar;
Mısır Stokları:
-Ek 1/A listede yer alan mısır stokları
 
Besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
 
Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (Şubelerimiz bu bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edebilecektir) belgelemeleri hâlinde (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren); büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen mısır ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı belge istenecektir.
 
B-PİRİNÇ:
Ek-1/B'de verilen pirinç stokları kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili ESP (İthal-Yerli Ürün Satışları bölümü) üzerinden talep toplamak suretiyle Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
 
C- ÇELTİK:
Adana Şube Müdürlüğümüz stoklarında bulunan 3584 kodlu 2019 mahsulü Yunanistan Cammeo çeşidi 5.506 ton çeltik, faal durumda bulunan Çeltik fabrikalarına peşin bedeli mukabili serbest olarak 4.680 TL/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla Adana Şube Müdürlüğümüzce satılacak olup randımana göre uygulanacak satış uygulanacaktır.
Çeltik satışlarında fiili tüketim miktarı aranmayacak olup fabrikaların bağlı oldukları sanayi/ticaret odasından faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Ocak 2021 tarihinden sonra alınmış) istenecektir.
 
D- GENEL HÜKÜMLER:
Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, ithalat miktarı belgesi ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi verilecektir.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
 
ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak Mısır ve Pirinçler için 01 - 08 Haziran 2021 tarihleri arasında talep toplanacaktır. TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca
gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak tahsis sonuçleri 10 Haziran 2021 tarihinde TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden açıklanacaktır.
ELÜS haricindeki tüm ürünler için para yatırma süresi, 24 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.
ELÜS satışlarında 14 Haziran - 24 Haziran 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.
Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecektir. Ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Mısır satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satış kampanyası süresince kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) taahhütname alınacaktır. Söz konusu
taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile gönderilebilecektir.
 
-Yazı Ekinde Bulunan Evraklar-
 
 
 

Duyuru Tarihi : 04.06.2021 15:43:47

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Çin Halk Cumhuriyeti Sohbet Toplantısı

İlgi yazıda, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da Guanco - 13.06.2021

Fransa Ambalaj Tasarısı

İlgi'de kayıtlı yazıda, Fransa'nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile - 13.06.2021

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Seminerleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, - 13.06.2021

Estonya Hakkında

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ'un, - 13.06.2021

Connecting European Chambers Davet Yazısı

EUROCHAMBERS tarafından 6. kez düzenlenen "Avrupa Odalarını Buluşturma" etkinliği - 13.06.2021