Ana Sayfa > GENEL > Sıkça sorulan Sorular

Sıkça sorulan Sorular

1) ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURULUŞLAR KİMLERDİR?
5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

2) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üyelik İşlemleri (Tıklayınız)

3) ALIM VEYA SATIMINDA STB’YE TESCİLİ ZORUNLU MADDELER NELERDİR?

Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur.

Kotasyon Listesini (Tıklayınız)

4) FİYAT BÜLTENLERİNİZİ NASIL GÖREBİLİRİZ?

Web sitemiz üzerinden "BÜLTENLER" menüsünden ulaşabilirsiniz.

5) İHRACATINDA TESCİLİ İSTENEN MADDELER NELERDİR?

164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile zirai ürün kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, zirai(işlenmiş olsa dahi)  alım ve satımıyla ilgili vergi kesintisi yapılması ve vergi dairesine yatırılması konusunda alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar ile ticaret borsaları, bu ürünlerin alım, satım ve ihracında tahsili gereken vergiden müteselsil sorumlu tutulmuşlar,ticaret borsalarına kote edilmesi zorunlu ürünler ise 185 Seri nolu gelir Vergisi Genel Tebliği eki ile belirtilmiştir. Ve bu listede yer alan ürünlerin ihracat gümrük işlemlerinde borsa tescil beyannamesinin ibrazı zorunlu kılınmıştır.

6) STB TARAFINDAN BELİRLENMİŞ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI NELERDİR?

Teamül Kararları (Tıklayınız)

 7) YILLIK AİDAT ÖDEME TARİHLERİ NELERDİR?

Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.
 
 8) STB İŞ MERKEZİ AİDATLARININ NE ZAMAN ÖDENMESİ GEREKİYOR? 

 İçinde bulunulan ayın aidatı o ayın içinde ödenmek zorundadır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.
 

 9) STB’NİN BANKA HESAP NUMARASI VE VERGİ BİLGİLERİ NELERDİR?

  •  Akbank Adapazarı Şubesi

             Şube Kodu       : 027

             Hesap No         : 4550

             Iban No            : TR68 0004 6000 2788 8000 0045 50

  • Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi

             Şube Kodu       : 019

             Hesap No         : 29556018-5001

             Iban No            : TR62 0001 0000 1929 5560 1850 01

 

10) YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir” hükmünü içermektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti, 21.04.2006 tarihli resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

11) TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ İPTALİ HANGİ ŞEKİLLERDE OLMAKTADIR? 

 Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.

 12) YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR, AVANTAJLARI NELERDİR?

22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununun 63. Maddesi ile kamu ihalelerinde¸ yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan bir belgedir.

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı iş çilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir.

Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/DK-8 Sayılı Kararına göre¸ “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılması¸ yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine¸ mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine¸ %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak¸ yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü karara bağlanmıştır.

Söz konusu karar ile¸ bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için ilgili Oda/Borsa tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şartı getirilmiştir.

13) ÜYE TEMİNATI NASIL VERİLİR?

164 Sayılı Gelirler Vergisi Tebliğine göre 5590 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan borsalar ve borsa yöneticileri alım, satımını tescil ettikleri zirai ürünler üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler.

Kambiyo Senedi  ( Tıklayınız )